ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 

 

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΥΣΤΗΡΩΝ

 

Στοιχεία Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή:

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

 

Τηλ

 

Τόπος

Κατοικίας

 

Οδός:

 

Αριθμ:

 

ΤΚ

 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο (Email):

 

Αρ. Παροχής Ρευματος  ΔΕΗ

 

 

 

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

 

Τηλ.

 

Τόπος

Κατοικίας

 

Οδός:

 

Αριθμ:

 

ΤΚ

 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο (Email):

 

 

Συνημμένα υποβάλλω  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της καταχώρησης του ανελκυστήρα που βρίσκετε εγκατεστημένος στο κτίριο επί της οδού   …………………………………...........................στο Δήμο .......................................................

 

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : ……………………

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 

  • Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του ανελκυστήρα

 

 

                                                                                              Ημερομηνία ....../......./.......

 

                                                                                               Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

Ċ
Ευάγγελος Κλαμπάνης,
28 Σεπ 2020, 1:43 μ.μ.