Πιστοποίηση ανελκυστήρων

Προέλεγχος ανελκυστήρα

Πιστοποίηση ανελκυστήρα

Πιστοποίηση ανελκυστήρα

Πιστοποίηση ανελκυστήρα

Πιστοποίηση ανελκυστήρα

Επανέλεγχος ανελκυστήρα

Περιοδικός έλεγχος

Τεχνικός φάκελος ανελκυστήρα

Τεχνικός φάκελος-Πιστοποίηση ανελκυστήρα

 
Προέλεγχος Ανελκυστήρα C3031

Οπτικός έλεγχος, καταγραφή υπάρχουσας εγκατάστασεις, υπόδειξη σημείων αναβάθμισης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, έκθεση ελέγχου.

Πιστοποίηση Ανελκυστήρα C3032 - C3033 - C3034
Δοκιμές, σημεια αναβάθμισης εάν υπάρχουν,  έκθεση ελέγχου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, έκδοση πιστοποιητικού.

Επανέλεγχος Ανελκυστήρα C3036
Έλεγχος σημείων αναβάθμισης με βάση την έκθεση ελέγχου, έκδοση πιστοποιητικου.

Τεχνικος Φάκελος C3038
Σύνταξη τεχνικού φακέλου (Μελέτη, Μηχανολογικό σχέδιο, πιστοποιητικά εξαρτημάτων, σύνταξη απαραίτητων εντύπων και αιτήσεων διεκπεραίωση και κατάθεση τεχνικού φακέλου στο υπουργείο).

Περιοδικός Έλεγχος C3037
Αφορά ανελκυστήρες που εχουν πιστοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά. Διενεργείται σε πολυκατοικίες κάθε 6 έτη, σε δημόσια κτήρια καθε 1 έτος

Τεχνικός Φάκελος-Πιστοποίηση  ανελκυστήρα C3039
Σύνταξη τεχνικού φακέλου (Μελέτη, Μηχανολογικό σχέδιο, πιστοποιητικά εξαρτημάτων, σύνταξη απαραίτητων εντύπων και αιτήσεων διεκπεραίωση και κατάθεση τεχνικού φακέλου στο υπουργείο). Προέλεγχος - Έλεγχος - Επανέλεγχος - Έκδοση πιστοποιητικου. Αφορά καινούργιους ανελκυστήρες, ανελκυστήρες με προέγκριση, ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας.